Markten

Fourman & Busac Associates werkt in de eerste plaats voor bestuurders en directies van organisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor de corebusiness van het bedrijf. Onze adviseurs hebben met name veel ervaring opgedaan bij onderwijsorganisaties, organisaties in de zorg, bij overheden en in de commerciŽle dienstverlening.


Onderwijs

Het onderwijs in Nederland heeft in de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. De visie op inhoud en vormgeving van onderwijs staat in de Nederlandse samenleving regelmatig ter discussie. Het beleid van de overheid is er duidelijk op gericht de feitelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor inrichting, bestuur en beheer van scholen bij de schoolbesturen te leggen. Het beleid kenmerkt zich door minder centrale regelgeving, meer eigen verantwoordelijkheid en meer rekenschap. De meest in het oog springende consequentie hiervan op het gebied van bestuur en beheer is de invoering van lumpsumbekostiging.

Voor de onderwijsorganisaties (Wetenschappelijk Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs, Voorgezet Onderwijs en Primair Onderwijs) betekenen deze veranderingen dat zij een visie moeten ontwikkelen op het beleid voor hun scholen, doelstellingen formuleren, processen (primair en secundair) in beeld brengen en de uitvoering ervan bewaken. Ouders en studenten kiezen in toenemende mate voor scholen die het best bij hun visie op de toekomst past. Concurrentie tussen scholen is daadwerkelijk aanwezig. Scholen kunnen nu zelf bepalen waar de beschikbare financiŽle middelen ingezet worden.
Kortom, er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden met betrekking tot het onderwijsconcept, de huisvesting en inrichting van scholen, het beheer en het onderhoud van de gebouwen, ICT-voorzieningen, de inzet van financiŽle middelen, de plaats van de school in de wijk, de samenwerking met het werkveld en met andere maatschappelijke organisaties in de wijken, bijvoorbeeld in het kader van het bredeschoolconcept.

In het Primair en Voortgezet Onderwijs zijn gemeenten in de regel in economische zin eigenaar van de schoolgebouwen. Er wordt geŽxperimenteerd met de overdracht van het economische eigendom aan de schoolbesturen. De verwachting is dat deze situatie op middellange termijn voor alle schoolgebouwen geldt. Schoolbesturen gaan zich hierop voorbereiden.

Wat kunnen wij voor u doen?

Met een adviseur, gespecialiseerd in onderwijs, begeleidt Fourman & Busac Associates besturen en directies in het onderwijs bij de voorbereiding en realisering van hierboven genoemde veranderingen. Wij focussen op succesfactoren bij veranderingen. Vanuit kennis en ervaring op het gebied van huisvesting en facility management in vrijwel alle branches ondersteunen wij bij visie- en beleidsontwikkeling, inrichten van processen, ontwikkelen van instrumenten die medewerkers van de organisatie zelf kunnen inzetten, onderhoud en beheer, initiatieven voor samenwerking met relevante dienstverleners, bredeschoolprojecten, second opinion, vormgeving en interieurarchitectuur. Daarnaast begeleiden wij projectteams bij nieuwbouw, verbouw en herhuisvesting.

Zorg

Van zorg naar verzorgd

De ontwikkelingen in onze maatschappij gaan razendsnel en wij stellen steeds hogere eisen aan comfort in werk- en leefomgeving. Alles moet sneller, flexibeler en beter. Voor de gezondheidszorg betekent dit de noodzaak tot ingrijpend veranderen. Er is een nieuw soort zorgvraag ontstaan: de geŽmancipeerde, geÔnformeerde gebruiker van de zorg die verantwoorde keuzes kan maken op de markt van gezondheid. Men is mondig en vraagt meer en is niet altijd tevreden met het eerste de beste antwoord.

Naast het leveren van primaire zorg spelen ook andere aspecten een rol bij de kwaliteitsbeleving van de klant. Een klantgericht manier van werken, waarbij de klant als zorgvrager centraal staat, is een belangrijk aspect in het verbeteren van de kwalitatieve beleving van de geleverde zorg.

Zorgvastgoed

De veranderende vraag dwingt de zorginstelling om inventief om te gaan met haar vastgoed. Door het juiste beleid is het mogelijk om in te spelen op alle veranderingen. Met het juiste beheer van het vastgoed is het mogelijk om te voldoen aan alle wet en regelgeving binnen de (beperkte) budgetruimte.

Goed onderhoud is een basis voor goed functionerende systemen, wat werkt dit nu tegen:

Wat kunnen wij voor u doen?

Fourman & Busac heeft veel kennis en ervaring in het beheer en onderhoud van het vastgoed. Door de kennis van het vastgoed en installaties zijn wij in staat om de vastgoedportefeuille weer beheersbaar te maken:

Door een strak protocol zijn wij in staat om de juiste stappen te doorlopen zodat een gegarandeerd resultaat te bereiken is.

In een oriŽnterend gesprek brengen we samen met u de huidige en de gewenste situatie in kaart. Hierna komen wij met een concreet voorstel, waarin wordt benoemd met welke actie, inspanning en investering uw doel kan worden bereikt. Natuurlijk berekenen wij ook graag de besparing voor u.
U kunt uw vraag sturen naar .

Zakelijke dienstverlening

De mens centraal en duurzaamheid zijn thema's die steeds meer in beleidsplannen te vinden zijn. Het denken en werken in de 'keten' en de souplesse snel in te kunnen spelen op veranderingen, oefenen een voortdurende druk op de vereiste kwaliteit. Kortom de kostprijs/productverhouding vraagt om innovatieve oplossingen en aanpassingen van de portfolio en een constante verbetering van de benodigde kosten.

Goede bedrijfsaccommodatie is van vitaal belang. Eťn op de zes ondernemers is niet tevreden over zijn huidige bedrijfsaccommodatie. Driekwart van de ondernemers meent zelfs door de huisvestingssituatie in het ondernemen belemmerd te worden. Jaarlijks verhuist bijna tien procent van het Nederlandse bedrijfsleven en in twintig procent van de gevallen blijkt deze verhuizing niet op te leveren wat de ondernemer ervan verwacht.

Door in te spelen op wijzigingen in de organisatie, door de toepassing van andere concepten, door vanuit kerntaken en logistiek andere indelingen en routing af te wegen, kunnen bepaalde knelpunten betrekkelijk eenvoudig en snel opgelost worden. De huidige techniek en automatisering maken het mogelijk om werkzaamheden op verschillende plaatsen en op verschillende momenten te laten uitvoeren. Werk is niet meer aan plaats, tijd en plek gebonden. De kansen die deze veranderingen bieden worden nog onvoldoende vertaald naar huisvestings- en facilitaire voordelen. Daarnaast wordt nog te weinig rekening gehouden met de belemmeringen rondom veranderen en de communicatie hierover.

Wat kunnen wij voor u doen?

Met een adviseur, zeer ervaren in de zakelijke dienstverlening, begeleidt en ondersteunt Fourman & Busac Associates besturen, directies en facility managers bij de voorbereiding en de realisering van hierboven genoemde veranderingen. Vanuit kennis en ervaring op het gebied van huisvesting en facility management in vrijwel alle branches bieden wij ondersteuning bij visie- en beleidsontwikkeling, de inrichting van processen, begeleiding van projectteams bij nieuwbouw, verbouw en herhuisvesting, de ontwikkeling van instrumenten die medewerkers van de organisatie zelf kunnen inzetten, onderhoud en beheer, initiatieven voor samenwerking met relevante dienstverleners, second opinions, gebouwanalyses, vormgeving en interieurarchitectuur.